NICHEPAINTS - Welkom op de nieuwe website

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, diensten en overeenkomsten met ons bedrijf. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen zijn ons alleen tegenstelbaar ingeval van uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd akkoord van onzentwege.

2. Elke geplaatste bestelling verplicht de koper tot volledige betaling van de bestelde goederen. Bij afzegging van een bestelling behouden wij het recht hetzij te vorderen dat de koper de bestelde goederen afneemt en overgaat tot volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadevergoeding te vorderen van 30% van het bedrag van de totale bestelling rekening houdend met de wederkerigheid.

3. De leveringscondities variëren naargelang de toevoer van grondstoffen en materialen, de levertijd van fabrikanten en/of leveranciers, het eventueel maatwerk of een wijziging in de opdracht en zijn daarom bij benadering. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op risico en voor rekening van de klant, welke ook het vervoermiddel weze. Terugzending van goederen dient vrachtvrij te gebeuren.

4. Er geldt bij iedere bestelling en levering een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van ons bedrijf. De eigendomsoverdracht van de goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de klant. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum behouden wij ons  het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5. Het verzenden van prijslijsten en catalogussen geschiedt bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenis van onzentwege mee. De prijzen op onze offertes zijn slechts geldig voor de duur van één maand en onder voorbehoud dat er zich geen wijzigingen voordoen bij onze fabrikanten. Een eventuele rekenfout kan worden rechtgezet zonder dat de uitvoering van de bestelling in het gedrang komt. Zelfs bij absoluut forfait kan elke door de medecontractant bestelde wijziging of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs hiervoor met alle rechtsmiddelen worden bewezen. Offertes opgemaakt aan de hand van klantgegevens zijn steeds vrijblijvend en worden slechts aanvaard op risico van juistheid van de klant. In geval van verkeerde bestelling of meting door de klant zijn wij niet aansprakelijk. Een correcte offerte kan enkel berekend worden na opmeting ter plaatste door onze diensten.

6. Wanneer wij ten gevolgde van overmacht, staking, lock-out, enz. niet in de mogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

7. Klachten aangaande de facturatie dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen een redelijke termijn na datum van de factuur met vermelding van het factuurnummer en de factuurdatum. Bij gebreke aan een klacht binnen deze termijn wordt de koper geacht de levering der goederen volledig te hebben aanvaard, alsmede de prijzen en de verkoopsvoorwaarden. Gebreken aan een gedeelte van de levering geven de koper niet het recht de volledige levering te weigeren. Klachten in verband met zichtbare gebreken of verkeerd geleverde goederen worden slechts aanvaard indien de opmerkingen klaar en duidelijk worden geformuleerd en per aangetekend schrijven worden opgestuurd binnen de acht dagen na levering. Onze aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot de omruiling van de goederen die niet voldoen of herstel van de goederen die niet voldoen indien de herstellingskosten lagen liggen dan de vervangwaarde van de goederen, en er kunnen ons geen andere terugbetalingen, kosten noch schadevergoedingen worden aangerekend ongeacht de oorzaak. Verwerking of de voortverkoop van de goederen zal in elk geval als aanvaarding van de goederen gelden, zelf indien tevoren klacht werd ingediend. Voor goederen die niet door ons worden gefabriceerd geldt de waarborg van de fabrikant. Zij is geldig in België vanaf de datum van levering of installatie, al naar het geval, en dit voor de duur zoals aangegeven bij elk product. Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De vervanging of herstelling geschiedt tijdens de werkdagen en tijdens onze werkuren, zonder kosten, met uitzondering van de verplaatsingskosten. Het herstellen of vervangen van goederen verlengt de oorspronkelijke waarborgtermijn niet.

8. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke facturatie mag worden opgemaakt naargelang de levering van de goederen.

9. Een kleurafwijking ten opzicht van de gekozen kleur is steeds mogelijk. De koper is verantwoordelijk voor het controleren en/of testen van de kleur en de glansgraad vooraleer de goederen verwerkt worden. Ons bedrijf kan na verwerking van de goederen niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in kleur of glansgraad.

10. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst met ons bedrijf zijn alle facturen betaalbaar contant of op vervaldatum. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden, alsmede kortingen en andere voordelen. Eveneens zullen vanaf dertig dagen na de vervaldag 12% verwijlintresten worden aangerekend zonder ingebrekestelling en zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% schadevergoeding wegens wanbetaling met een minimum van 150,00€.

11. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

12. De prijzen worden beschouwd als zijnde opgemaakt op basis van de lonen, de sociale lasten en de prijzen van de grondstoffen die heden in voege zijn, zij zullen gebruikelijk een evenredige vermeerdering of vermindering ondergaan.

13. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent afdeling Dendermonde bevoegd.

Search for products (0)

Back to Top
Product has been added to your cart